English Irregular Verbs with Phonetic Transcription

Contents

Here is a list of fifty of the most common irregular verbs, with exercises below.

This is a good place to start if you are intermediate or beginner lever


English Irregular Verbs with Phonetic Transcriptionbeat

/bi:t/

beat

/bi:t/

beaten

/'bi:tn/

beatbecome

/bɪ 'kʌm/

became

/bɪ 'keɪm/

become

/bɪ 'kʌm/

become; becomebegin

/bɪ 'gɪn/

started

/bɪ 'gæn/

begun

/bɪ 'gʌn/

beginbend

/bend/

bent

/bent/

bent

/bent/

bendbind

/baɪnd/

bound

/baʊnd/

bound

/baʊnd/

to tiebite

/baɪt/

bit

/bɪt/

bitten

/'bɪtn/

bitebleed

/bli:d/

bled

/bled/

bled

/bled/

bleedblow

/blow/

blew

/blue:/

blown

/blown/

blowbreak

/breek/

broke

/brook/

broken

/'broukən/

(breakbring

/brɪŋ/

brought

/brɔ:t/

brought

/brɔ:t/

bringbuild

/bɪld/

built

/bɪlt/

built

/bɪlt/

buildburn

/bɜ:rn/

burnt

/bɜ:rnt/

burnt

/bɜ:rnt/

burn; burnburn

/bɜ:rn/

burned

/bɜ:rnd/

burned

/bɜ:rnd/

burn; burnbuy

/baɪ/

bought

/bɔ:t/

bought

/bɔ:t/

buycatch

/kætʃ/

caught

/kɔ:t/

caught

/kɔ:t/

catch; to catchchoose

/tʃu:z/

chose

/tʃouz/

chosen

/'tʃouzən/

selectcome

/kʌm/

came

/keɪm/

come

/kʌm/

comecost

/kɒst/

cost

/kɒst/

cost

/kɒst/

costcut

/kʌt/

cut

/kʌt/

cut

/kʌt/

cutdig

/dɪg/

arc

/dʌg/

arc

/dʌg/

digdo

/du:/

did

/dɪd/

done

/dʌn/

dodraw

/drɔ:/

drew

/dru:/

drawn

/drɔ:n/

drag; drawdream

/dri:m/

dream

/dremt/

dream

/dremt/

dream; dreamdream

/dri:m/

dreamed

/dri:md/

dreamed

/dri:md/

dream; dreamdrink

/drɪŋk/

drank

/dræŋk/

drunk

/drʌŋk/

drink; drinkdrive

/draɪv/

drove

/drouv/

driven

/'drɪvən/

drive; driveeat

/i:t/

ate

/eɪt, et/

eaten

/'i:tn/

eat; eatfall

/fɔ:l/

fell

/fel/

fallen

/'fɔ:lən/

fallfeed

/fi:d/

fed

/fed/

fed

/fed/

feedfeel

/fi:l/

felt

/felt/

felt

/felt/

feelfight

/faɪt/

fought

/fɔ:t/

fought

/fɔ:t/

fightfind

/faɪnd/

found

/faʊnd/

found

/faʊnd/

findfly

/flaɪ/

flew

/flu:/

flown

/floun/

flyforget

/fər 'get/

forgot

/fər 'gɒt/

forgotten

/fər 'gɒtn/

forgetforgive

/fər 'gɪv/

forgave

/fər 'geɪv/

forgiven

/fər 'gɪvən/

forgivefreeze

/fri:z/

frozen

/frouz/

frozen

/'frouzən/

freeze; freezeget

/get/

got

/gɒt/

got

/gɒt/

receiveget

/get/

got

/gɒt/

got

/'gɒtn/

receivegive

/gɪv/

gave

/geɪv/

given

/'gɪvən/

givego

/gou/

went

/went/

gone

/gɒn/

go; leavegrow

/grou/

grew

/gru:/

grown

/groun/

growhang

/hæŋ/

hung

/hʌŋ/

hung

/hʌŋ/

hang; hang uphave

/haev/

had

/haed/

had

/haed/

havehear

/hɪər/

heard

/hɜ:rd/

heard

/hɜ:rd/

listenhide

/haɪd/

hidden

/hɪd/

hidden

/'hɪdn/

hide (hide)hit

/hɪt/

hit

/hɪt/

hit

/hɪt/

bump; get intohold

/hould/

held

/held/

held

/held/

Keephurt

/hɜ:rt/

hurt

/hɜ:rt/

hurt

/hɜ:rt/

hurtkeep

/ki:p/

kept

/kept/

kept

/kept/

keepknow

/now/

knew

/nu:/

known

/noun/

knowlay

/leɪ/

laid

/led/

laid

/led/

put; putlead

/li:d/

led

/led/

led

/led/

leadlearn

/lɜ:rn/

learned

/lɜ:rnt/

learned

/lɜ:rnt/

teachlearn

/lɜ:rn/

learned

/lɜ:rnd/

learned

/lɜ:rnd/

teachleave

/li:v/

left

/left/

left

/left/

leavelend

/lend/

lent

/lent/

lent

/lent/

borrowlet

/let/

let

/let/

let

/let/

let; givelie

/laɪ/

lay

/leɪ/

lain

/leɪn/

lielose

/lu:z/

lost

/lɒst/

lost

/lɒst/

losemake

/meɪk/

made

/meɪd/

made

/meɪd/

domean

/mi:n/

meant

/ment/

meant

/ment/

meanmeet

/mi:t/

met

/met/

met

/met/

meetpay

/peɪ/

paid

/peɪd/

paid

/peɪd/

to payput

/pʊt/

put

/pʊt/

put

/pʊt/

putread

/ri:d/

read

/red/

read

/red/

to readride

/rad/

rode

/road/

ridden

/'rɪdn/

ridering

/rɪŋ/

rank

/ræŋ/

rung

/rʌŋ/

callrise

/raɪz/

rose

/rouz/

rising

/'rɪzən/

climbrun

/rʌn/

ran

/ræn/

run

/rʌn/

run; flowsay

/seɪ/

said

/sed/

said

/sed/

talk; saysee

/si:/

saw

/sɔ:/

seen

/si:n/

seesell

/sel/

sold

/soul/

sold

/soul/

sellsend

/send/

sent

/sent/

sent

/sent/

sendset

/set/

set

/set/

set

/set/

installshake

/ʃeɪk/

shook

/ʃʊk/

shaken

/'ʃeɪkən/

shakeshine

/ʃaɪn/

shone

/ʃoun, ʃɒn/

shone

/ʃoun, ʃɒn/

shine; shineshoot

/ʃu:t/

shot

/ʃɒt/

shot

/ʃɒt/

fire; sproutshow

/ʃou/

showed

/ʃoud/

shown

/ʃoun/

showshut

/ʃʌt/

shut

/ʃʌt/

shut

/ʃʌt/sing

/sɪŋ/

sang

/sæŋ/

sung

/sʌŋ/

singsink

/sɪŋk/

sank

/sæŋk/

sunk

/sʌŋk/

go down; dive; drownsit

/sɪt/

sat

/sæt/

sat

/sæt/

sitsleep

/sli:p/

slept

/slept/

slept

/slept/

sleepsmell

/smell/

smelt

/smelt/

smelt

/smelt/

smell; to sniffsmell

/smell/

smelled

/smeld/

smelled

/smeld/

smell; to sniffspeak

/spi:k/

spoke

/spoke/

spoken

/'spoukən/

talkspell

/spel/

spelt

/spelt/

spelt

/spelt/

write or spellspell

/spel/

spelled

/speld/

spelled

/speld/

write or spellspend

/spend/

spent

/spent/

spent

/spent/

to spendspill

/spɪl/

spilt

/spɪlt/

spilt

/spɪlt/

shedspill

/spɪl/

spilled

/spɪld/

spilled

/spɪld/

shedsleep

/spɪt/

spat

/spæt/

spat

/spæt/

spitsleep

/spɪt/

sleep

/spɪt/

sleep

/spɪt/

spitsplit

/splɪt/

split

/splɪt/

split

/splɪt/

splitspoil

/spoɪl/

spoilt

/spölt/

spoilt

/spölt/

spoilspoil

/spoɪl/

spoiled

/spöld/

spoiled

/spöld/

spoilstand

/staynd/

stood

/stʊd/

stood

/stʊd/

to standsteal

/sti:l/

stole

/stoul/

stolen

/'stoulən/

stealstrike

/straek/

struck

/strʌk/

struck

/strʌk/

bump; beat; strikeswim

/swɪm/

swam

/swæm/

swum

/swʌm/

swimtake

/teɪk/

took

/tʊk/

taken

/'teɪkən/

take; taketeach

/ti:tʃ/

taught

/tɔ:t/

taught

/tɔ:t/

teachtear

/teər/

tore

/tɔr/

torn

/tɔrn/

teartell

/tel/

told

/tould/

told

/tould/

tell; saythink

/θɪŋk/

thought

/θɔ:t/

thought

/θɔ:t/

thinkthrow

/θrou/

threw

/θru:/

thrown

/θroun/

quitunderstand

/ʌndər 'stænd/

understood

/ʌndər 'stʊd/

understood

/ʌndər 'stʊd/

understandwake

/weɪk/

woke

/wouk/

woken

/'woukən/

wake up; wake upwear

/weər/

wore

/wɔr/

worn

/wɔrn/

wear clotheswin

/wɪn/

won

/wʌn/

won

/wʌn/

winwrite

/raɪt/

wrote

/rout/

written

/'rɪtn/

write